توان محور آذین صنعت

18/11/2020
کوپلینگ

تاریخچه کوپلینگ ها

تاریخچه کوپلینگ ها : مطابق داده های تاریخی ثبت شده، اولین کوپلینگ های انعطاف پذیر اتصاالت یونیورسال (مطابق شکل 1-1)بودند که توسط یونانی ها حدود 300 […]