توان محور آذین صنعت

کاربردهای کوپلینگ های انعطاف پذیر
13/06/2021

کوپلینگ دیسکی چیست؟

کوپلینگ دیسکی

کوپلینگ دیسکی چیست؟

کوپلینگ دیسکی واسطه ای بین محرک( mover prime) و دستگاه مورد نظر (driven) است که در شرایط غیر عادی و نیروهای بیش از حد، مانع از آسیب رسیدن به این دو دستگاه می شود.

به بیان ساده، ساختار کوپلینگهای دیسکی به گونه ای است که کوپلینگ با دو فلنج به دستگاهها متصل می شود. مابین کوپلینگ، قطعات باریک فلزی قرار دارند که اتصال دو طرف را برقرار می سازند. این قطعات باریک را دیسک پک pack) (Disk می نامند. دیسک پک ها با تغییر فرم خود می توانند عدم هم خطی بین شافتهای دو دستگاه را نیز مهار کنند.

دیسک پک های یاد شده با پیچهایی به یکدیگر و به بدنه ی کوپلینگ متصل شده اند. در صورت اعمال نیرویی بیش از حد، پیچهای متصل کننده بر اثر گشتاور اعمالی بریده شده و ارتباط بین دو دستگاه قطع می گردد.

مزایای کوپلینگهای دیسکی را می توان به شرح زیر قید نمود:

 

انتقال نرم گشتاور
از بین بردن عدم هم خطی های زاویه ای و محوری بین دو دستگاه
از بین بردن گشتاورهای بیش از حد و لرزشهای پیچشی و عدم انتقال آنها به دستگاه دیگر
امکان ایجاد عایق الکتریکی
از بین بردن بارهای محوری بین دو دستگاه
عدم وجود backlash و هرزگردی (انتقال دقیق حرکت) حتی با وجود عوض شدن جهت چرخش
بدون اتالف گشتاور (بازدهی حدود )%99
عمر باال بدون نیاز به تعمیرات یا تعویض های دوره ای
قابلیت استفاده در سرعتعای باال

 

 

10- قابلیت استفاده به عنوان شافت انتقال قدرت (پر کردن فاصله ی طوالنی بین دو دستگاه) مهمترین نکته در انتخاب کوپلینگ دیسکی، توجه به حداکثر گشتاور قابل تحمل به وسیله ی آن است.

کوپیلنگهای دیسکی در دو نوع ساخته می شوند:

تک دیسک دو دیسک

در نوع دو دیسک، یک قطعه ی واسط بین دو دیسک قرار می گیرد.

 تک دیسک

دو دیسک

کنترل بار محوری کنترل گشتاور کنترل عدم هم خطی

محوری

کنترل عدم هم خطی زاویه ای عایق سازی الکتریکی
دارد دارد ندارد دارد ندارد تک دیسک
دارد دارد دارد دارد دارد دو دیسک

مزیت عمده ی کوپلینگهای دیسکی تولیدی، جنس مواد اولیه ی ساخت دیسک پک ها است. مواد اولیه ی ساخت این قطعات حساس،

به نحوی انتخاب می گردد که:

1-  در شروع حرکت، حداقل بار را به bearing های دستگاهها وارد نماید. -2 دارا بودن انعطاف پذیری مناسب و در عین حال وزن پایین برای کاهش اعمال بار مرده به bearing های دستگاههای متصل شده.

به دلیل سرعت باالی چرخش کوپلینگ، باالنس بودن قطعات و به ویژه دیسکهای میانی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر کوپلینگ به نحو مناسبی باالنس نشده باشد به مرور باعث فشار روی Bearing های دستگاهها و خرابی آنها خواهد شد.