توان محور آذین صنعت

لیست مشتریان در سال 1399

خدمات ارائه شده

مشتري

ساخت قطعات خاص فلزيشركت سيمان فارس نو
طراحي و ساخت 1 عدد شفت فايبر كربن DBSE=3200 و دو عدد شفت باDBSE=1890شركت ذوب آهن اصفهان
اصالح 4 عدد شفت فايبر كربن DBSE=3200شركت ذوب آهن اصفهان
طراحي و ساخت 2عدد شفت فايبر كربن فايبر كربن با DBSE=4700مجتمع فولاد ويان

طراحي و ساخت 3 عدد شفت فايبر كربن

DBSE=2700mm//DBSE=1600mm

پتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 1عدد شفت فايبركربن باDBSE=2700پتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 2عدد شفت فايبر كربن باDBSE=3667پتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 2 عدد شفت فايبركربن با DBSE=2770پتروشيمي رازي
طراحي و ساخت شيمز استنلس استيلپتروشيمي رازي
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 5 عددپتروشيمي رازي
ساخت 2211 شيمزپتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 3 عدد شفت فايبركربن با DBSE=2680پتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 1 عدد شفت فايبر كربن با DBSE=2700گروه صنعتي فولاد ايران
طراحي و ساخت 1عدد شفت فايبركربن باDBSE=4800فولاد غدير ايرانيان
طراحي و ساخت 11 عدد شفت فايبر كربن با DBSE=3830فولاد مباركه
طراحي و ساخت 5 عدد شفت فايبر كربنفولاد مباركه
طراحي و ساخت 5 عدد شفت فايبر كربنفولاد مباركه
ساخت كوپلينگ فلزيفولاد مباركه
طراحي و ساخت 1عدد شفت فايبركربن باDBSE=4800پتروشيمي مارون
طراحي و ساخت ممبرنسپتروشيمي مارون
طراحي و ساخت قطعه خاص فلزي)Blade(پتروشيمي مارون
ساخت پک شيمزپتروشيمي مارون
طراحي و ساخت 2 عدد شفت فايبركربنپالایش نفت آبادان
طراحي و ساخت 16 عدد شفت فايبركربنپالایش نفت آبادان
طراحي و ساخت 3 ست تيغه هاي ممبرنپالایش آبادان
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 1 عددپتروشيمي آبادان
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 16 عددپالایشگاه آبادان
ساخت قطعات فلزي خاص(ممبرن)پالایشگاه آبادان
ساخت 52 كوپلينگپالایشگاه آبادان
تامين 3 عدد درايو شفت استنلس استيل طول 3 مترپتروشيمي شيراز
طراحي و ساخت 1عدد شفت فايبركربن باDBSE=4100پتروشيمي شيراز
ساختshaft pump از جنس استنلس استيلپتروشيمي شيراز
ساخت نازل اسيد پاش (انژكتور)پتروشيمي شيراز
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 21 عددپتروشيمي شيراز
ساخت ايمپلرپتروشيمي شيراز
ساخت اسليوپتروشيمي شيراز
ساخت اسپارجرپتروشيمي شيراز
ساخت 21 عدد درايوشفت فايبركربنپتروشيمي شيراز
طراحي وساخت 11 عدد box stuffingپالایش نفت شيراز
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 21 عددپالایش نفت شيراز
ساخت 4 عدد بوش فلزيپالایش نفت شيراز
طراحي و ساخت3 عدد شفت فايبر كربن باDBSE=3900شركت گلسافر
طراحي و ساخت 2عدد شفت فايبر كربن با DBSE=3680پتروشيمي فناوران
طراحي و ساخت 1 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي تندگويان
طراحي و ساخت قطعات فلزي خاصپتروشيمي تندگويان
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 4 عددپتروشيمي تندگويان
ساخت 4 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي تندگويان
طراحي و ساخت 2عدد درايو شفت فايبر كربننيروگاه برق لوشان
طراحي و ساخت 3 ست شيمزمجتمع پليمر كرمانشاه
ساخت دو عدد شفت كامپوزيتيمجتمع پليمر كرمانشاه
ساخت قطعات فلزي 5 عددمجتمع پليمر كرمانشاه
ساخت شيمز( 4عدد ديسک پک)مجتمع پليمر كرمانشاه
طراحي و ساخت 2 عدد شفت فايبر كربنفولاد هرمزگان
ساخت دوعدد درايوشفت با طول 3711ميليمترفولاد هرمزگان
طراحي و ساخت 2عدد شفت فايبركربنفولاد هرمزگان
طراحي و ساخت 3 ست PETPنيروگاه بادي منجيل
طراحي و ساخت 1 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي فارابي
طراحي و ساخت 2 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي كارون
طراحي و ساخت 2 عدد شفت فايبركربن با DBSE=4200پتروشيمي كرمانشاه
ساخت يک عدد شفت فايبركربنپتروشيمي كرمانشاه
ساخت يک عدد شفت فايبركربنپترشيمي كرمانشاه
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 7 عددستاره صنعت پارت
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 2 عددپتروشيمي شازند
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 4 عددپتروشيمي شازند
طراحي و ساخت 1 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي شازند
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن يک عددپتروشيمي شازند
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 1 عددپالایشگاه شازند
طراحي و ساخت شيمز اسنلس استيلپالایشگاه شازند
ساخت 11 عدد درايوشفت فايبركربنپالایشگاه شازند
ساخت 16 ست ديسک پکپالایشگاه شازند
ساخت s عدد درايو شفتپالایشگاه شازند
ساخت 1s عدد ممبرنپالایشگاه شازند
ساخت 9s عدد بولتپالایشگاه شازند
طراحي و ساخت يک عدد درايو شفتپالایشگاه شازند
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 4 عددپتروشيمي خوزستان
ساخت يک عدد شفت فايبركربنفولاد خوزستان
طراحي و ساخت قطعات خاص فلزيفولاد خوزستان
ساخت يک عدد درايو شفت فايبركربنفولاد خوزستان
ساخت كوپلينگ فلزيفولاد خوزستان
ساخت 8عدد درايو شفت فايبركربنفولاد خوزستان
ساخت 9 عدد كوپلينگفولاد خوزستان
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 1 عددپتروشيمي اميركبير
ساخت سه عدد درايوشفت فايبركربنپتروشيمي اميركبير
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 5 عددپتروشيمي كيميا
ساخت پک شيمزپتروشيمي كيميا
ساخت 4 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي كيميا
طراحي و ساخت 1 عدد شفت فايبركربنپتروشيمي كيميا
نصب تجهيزات برج خنک كنندهپتروشيمي غدير
ساخت 1 عدد گيربکسپتروشيمي غدير
نصب و اجراي يک استاپ 15 عددپتروشيمي غدير
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 2 عددپتروشيمي فراورش
طراحي و ساخت 5 عدد درايو شفتپتروشيمي فراورش
شيمز )3152( 2 عددپتروشيمي فراورش
شيمز)3151( 2 عددپتروشيمي فراورش
شيمز)1112( 2 عددپتروشيمي فراورش
شيمز)7113( 2 عددپتروشيمي فراورش
شيمز)3111( 2 عددپتروشيمي فراورش
طراحي و ساخت درايو شفت فايبر كربن 7 عددپتروشيمي بندرامام
ساخت 9 عدد شفت فايبر كربن در سايزهاي مختلفشركت فولاد اكسين
ساخت يک عدد شفت فايبركربنپالایشگاه تبريز
ساخت يک عدد درايو شفت فايبركربننيروگاه تبريز
ساخت كوپلينگپتروشيمي كاويان
ساخت يک عدد شفت فايبركربنفرابرد
ساخت s عدد شفت فايبركربنفولاد سيرجان
151 بوش فلزيصنايع فجر
طراحي و ساخت 1 عدد درايوشفتپتروشيمي بسپاران
طراحي و ساخت 4 عدد درايوشفتايرانول
طراحي و ساخت 1 عدد درايوشفتنيروگاه مفتح
ساخت 18 عدد پيچ و مهرهشركت mmt
طراحي و ساخت 4 عدد درايوشفتفولاد كاوه
3عدد ممبرنپالایشگاه نفت آبادان
2 عدد درايو شفت فايبر كربنکاملفولاد هرمزگان
4عدد ممبرن كوپلينگپتروشيمي شيراز
21 عدد شيمزپتروشيمي فراورش
211 عدد ممبرنپالایش نفت آبادان
251 عدد شيمزپالایش نفت آبادان
18 عدد ايمپلرپالایش نفت شيراز
4عدد درايو شفت فايبر كربننيروگاه تبريز
3 عدد اسپيسر و 4عدد ممبرنپالایشگاه شازند
5عدد درايو شفت فايبر كربنپتروشيمي رازي
4 ست شيمزپتروشيمي شيراز
5 عدد درايو شفت فايبر كربنپتروشيمي رازي
4 عدد درايو شفت فايبر كربننيروگاه شازند
11 عدد المنتفولاد اكسين
5عدد درايو شفت فايبر كربنفولاد شادگان
3 عدد درايو شفت فايبر كربنپتروشيمي شيراز
شيمز گاردانفولاد سيرجان
2 عدد شفت فايبر كربنفولاد سيرجان
34 عدد شيمزپتروشيمي خراسان
8 عدد درايو شفت فايبر كربنفولاد كاوه
ساخت و اجراي پلت فرمپتروشيمي مارون
ساخت اسکرين اسمال كامپوزيتيفولاد مباركه
3عدد درايو شفت فايبر كربنفولاد شادگان
8عدد درايو شفت فايبر كربننيروگاه مفتح
15 عدد پره فن كامپوزيتيپتروشيمي رازي
2 ست شيمزپتروشيمي رازي
4 پک شيمز و 4 ست پيچ و مهرهفولاد شادگان
1 عدد كيت شيمزپتروشيمي اروند
18 عدد شيمز كوپلينگ كامپوزيتيپتروشيمي شيراز
5 عدد كوپلينگفولاد مباركه
2 عدد شفت فايبر كربنفولاد سيرجان
211 عدد شيمز ممبرنپالایش نفت آبادان
8 box شيمزپتروشيمي رازي
13 عدد شيمزفولاد هرمزگان
11 عدد كوپلينگپالایش نفت آبادان
شيمز گاردانفولاد سيرجان
8 عدد شفت فايبر كربنپتروشيمي اسپک
1211 عدد شيمزپتروشيمي اروند
2عدد پليت فلزيپتروشيمي شيراز
481 عدد شيمزپتروشيمي اروند
1 عدد درايو شفت فايبر كربنفولاد سيرجان
12عدد شفت فايبر كربن و 9 ست شيمزپالایش نفت تهران
2عدد كوپلينگ و 4 ست شيمزپتروشيمي كرمانشاه
1 عدد درايو شفت فايبر كربنپالایش نفت تبريز
ساخت المنتپتروشيمي شيراز
13 پک شيمزپتروشيمي غدير
ساخت ممبرنپتروشيمي نوري
ساخت بوشپالایش نفت شيراز
ساخت پک شيمز كامپوزيتيپتروشيمي شيراز
ساخت اسليو رينگپتروشيمي غدير
طراحي و ساخت 2 شفت فايبر كربنپتروشيمي فراورش
ساخت شيمزپتروشيمي غدير
پک شيمزپتروشيمي بندر امام
گريتينگ كامپوزيتيپارت پالستيک
طراحي وساخت 4 ست شفت فايبركربنفولاد شادگان
ساخت شيمزپتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 2 شفت فايبر كربنپتروشيمي فراورش
طراحي و ساخت 1 شفت فايبر كربنپتروشيمي فراورش
طراحي و ساخت كوپلينگفولاد مباركه
ساخت كوپلينگپتروشيمي شيراز
طراحي و ساخت درايو شفت فايبركربنفولاد آلياژي يزد
طراحي و ساخت 3 عدد درايو شفت فايبركربن9s41175پتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 2 عدد درايو شفت فايبر كربن48454814فولاد مباركه
طراحي و ساخت 3 عدد درايو شفت فايبر كربن9s413s2پتروشيمي شيراز
طراحي و ساخت s عدد درايو شفت فايبركربن9s/5sنيروگاه مفتح
ساخت 51 عدد شيمز 9s3127sپتروشيمي رازي
طراحي و ساخت 2 عدد درايو شفت فايبر كربن9511183ذوب آهن
طراحي و ساخت 1 عدد شفت درايو شفت فايبركربن و 11ست شيمز 9s22939پالایش نفت كرمانشاه
ساخت 12 عدد شيمزفولاد هرمزگان
طراحي و ساخت 3 عدد درايو شفت فايبر كربن 484s1253فولاد مباركه
طراحي و ساخت 1 عدد درايو شفت فايبر كربنپتروشيمي كارون
ساخت ديسک پک 9s1528sپتروشيمي كيميا
ساخت استارتر توربينپتروشيمي خارک
طراحي و ساخت 1 عدد درايو شفت فايبر كربننيروگاه كرمان
ساخت قطعات خاصانبار نفت
طراحي و ساخت درايو شفت فايبركربن9s152ssپتروشيمي بندرامام
ساخت ديسک پکپتروشيمي اروند
ساخت شيمز 11518فولاد سيرجان
ساخت شيمز 218sايران ياسا
ساخت شيمز 2188ايران ياسا
طراحي و ساخت 2 عدد درايو شفت فايبركربن9542119پتروشيمي بندرامام
ساخت شيمزفولاد سيرجان
ساخت كوپلينگ 9s4s158پالایشگاه شازند
ساخت شيمز 9ss1171پتروشيمي اروند
طراحي و ساخت 4 عدد درايو شفت فايبر كربن 9s41377پتروشيمي شيراز
طراحي و ساخت 1 عدد درايو شفت فايبر كربنپتروشيمي بوعلي
طراحي و ساخت 3 عدد درايو شفت فايبر كربن 484s5343فولاد مباركه
ساخت 3 عدد سيت رينگپاليشگاه شيراز
ساخت 2 عدد انژكتور 9541991پتروشيمي شيراز
ساخت شيمز 9s31924پتروشيمي رازي
ساخت شيمز 9731347پتروشيمي رازي
ساخت 4 عددكوپلينگ 9s45s55پتروشيمي شيراز
ساخت شيمزپتروشيمي مارون
ساخت 8 عدد كوپلينگ 48457311فولاد مباركه
طراحي و ساخت 2 عدد درايو شفت فايبر كربن 3s1127پتروشيمي غدير
ساخت مجموعه هاب و بليد 3s1128پتروشيمي غدير
طراحي و ساخت 2 عدد درايو شفت فايبر كربن و پره 9531151پتروشيمي تندگويان
ساخت 1 عدد هاب 523s8541فولاد خوزستان
ساخت شيمز 9731152پتروشيمي رازي
ساخت 11 عدد پره كامپوزيتپالایش نفت شازند
ساخت شيمز 9711288پتروشيمي لرستان
طراحي و ساخت 4 عدد درايو شفت فايبر كربن 8112894فولاد گل گهر سيرجان
ساخت 1 عدد كوپلينگ 9s1127پتروشيمي مارون
ساخت 12 عدد پره كامپوزيتفولاد گلگهر
طراحي و ساخت 12 عدد درايو شفت فايبر كربنشركت فاتح صنعت
طراحي و ساخت 1 عدد درايو شفت و 3 ست شيمز 9742113پتروشيمي بندرامام
طراحي و ساخت 8 عدد درايو شفت فايبر كربن 9s42113پتروشيمي اسپک
طراحي و ساخت 4 عدد درايو شفت فايبر كربنفولاد خوزستان
طراحي و ساخت 1 عدد درايو شفت فايبر كربنپتروشيمي لرستان
ساخت شيمزنيروگاه تبريز
طراحي و ساخت 2 عدد درايو شفت فايبر كربن 4847581sفولاد مباركه
طراحي و ساخت 3 عدد درايو شفت فايبر كربن 48475525فولاد مباركه
ساخت 211 عدد شيمز 9715s9پالایش نفت شيراز
ساخت 7 عدد المنت 9s41835پتروشيمي شيراز
ساخت 31 عدد اند كپپتروشيمي كرمانشاه
ساخت يک عدد درايوشفت فايبركربنشركت آريابنيز
ساخت دو عدد شفت فايبركربننيروگاه برق مدحج(زرگان)
ساخت 18 عدد پره كامپوزيتي كولينگ تاور به همراه هاب9711355مديريت توليد برق طوس
ساخت 2 عدد شفت كامپوزيتي9711353مديريت توليد برق طوس
ساخت 5 ست شفت فايبركربن3198/1111مديريت توليد برق آذربايجان شرقي
ساخت 12 عدد پره كامپوزيتي48478885فولاد مباركه
ديفيوزرفولاد مباركه
شيمزرازي
شيمزآريا ساسول
پرهمدحج
هاب و پرهفولاد آلياژي
شيمزاروند
پرهسپيد دشت
شيمزرازي
ديفيوزرمباركه
شيمز پکالوان
هاب و پرهبندر امام
شيمزرازي
شفتپاسارگاد
لولهبلفا
پرهمدحج
هاب و پرهميانه
هاب و پرهرازي
شفتبندر امام
شيمز كامپوزيتيپاسارگاد
شيمزارياساسول
شيمزاريا ساسول
شفتتبريز
ديفيوزرفولاد مباركه
ديفيوزرفولاد مباركه
شفتفولاد سيرجان
پرهمدحج
كوپلينگشازند
پرهكارون
شفتمباركه
شفتمباركه
هاب و پرهفولاد خوزستان
بازسازي بليداروند
درايو شفت 1 عددفولاد كاوه كيش
گريتينگهرمز بركه
شيمز و هاب و ….پتروشيمي امير كبير
شيمز لولپتروشيمي تند گويان
شفتپتروشيمي اروند
هاب وگيربکسنيروگاه رامين
گريتينگهرمز بركه
شيمزاريا ساسول
پرهمنطقه s عملياتي گاز
پرهپتروشيمي كارون
شيمزآريا ساسول
شفترازي
كوپلينگرازي
پرهفولاد سپيد دشت
هاب و پرهفولاد آلياژي
شيمزمهندسي پويا نصب پارس
نصب و راه اندازيفولاد ميانه
لولهشهيد صفايي
شفتنيروگاه برق لوشان
شفتاريا بنيز
هابفولاد مباركه
شيمزاريا ساسول
پلت فرمپتروشيمي شيراز
كوپلينگفولاد مباركه
كوپلينگفولاد مباركه
گريتينگپتروشيمي كرمانشاه
گاردانفولاد سبزوار
شفتمدحج
شفتپتروشيمي غدير
شيمز لولپتروشيمي لرستان
شيمزپتروشيمي رازي
شيمزپتروشيمي رازي
كوپلينگشركت ابتين
شيمزمدحج
كوپلينگفولاد مباركه
ديفيوزرفولاد مباركه
لولهنوانديشان فراصنعت زحلي
شفترامين
ديفيوزرفولاد مباركه
لولهنوانديشان فراصنعت زحلي
شفت بدون كوپلينگپتروشيمي شيراز
شفتذوب اهن پاسارگاد
شيمزپالایشگاه شيراز
شيمز پکنيروگاه شازند
ديفيوزرفولاد مباركه
گريتينگهرمز بركه
شفتصافياد
شيمزنيروگاه شازند
كوپلينگقمر بني هاشم
درايو شفتپتروشيمي رازي
باالنسصنايع حديد
گريتينگفولاد كاوه
شيمز پکپتروشيمي كرمانشاه
گريتينگفولاد كاوه
شيمز لولاروند