توان محور آذین صنعت

کوپلینگ
11/10/2020
دیسک کوپلینگ
26/11/2020

تاریخچه کوپلینگ ها

کوپلینگ

مطابق داده های تاریخی ثبت شده، اولین کوپلینگ های انعطاف پذیر اتصاالت یونیورسال (مطابق شکل 1-1)بودند که توسط یونانی ها حدود 300 سال قبل از میالد مسیح استفاده شدند.

با اختراع اتومبیل در اوایل دهه 1920 و رشد سریع صنعتی  در این دوره، صنعت کوپلینگ به سرعت رشد کرد. (جدول 1-1)

فهرستی از شرکت های سازنده کوپلینگ که در این دوره پایه گذاری شدند، آمده است.

شرکت های سازنده کوپلینگ پایه گذاری شده در دهه 1920

شماره شکل کوپلینگ

تاریخ تاسیس

اسم شرکت

1.2 الف

1916

Thomas Flexible Disc Coupling of Rexnord Corporation

1.2 ب

1919

Kop-Flex, Inc., Emerson Power Transmission Corporation

1.2 ج

1927

Lovejoy, Inc.

1.2 د , 1.2 ر

1920

TB Wood’s Inc.

1.2 ز

1928

Ameridrives International

1.2 ژ

1919

Bibby

1-2 شکل

سالهای 1930 تا 1945:

با افزایش کاربرد کوپلینگ ها در صنایع مختلف ، بین سالهای 1930 تا 1945 ، تعداد زیادی از کوپلینگ های انعطاف پذیر با کاربرد های متنوع به بازار ارائه شدند. رایج ترین این کوپلینگ ها در شکل 1-3 نشان داده شده است.


 

:1-3 شکل

کوپلینگ زنجیری 1.3( الف) ، کوپلینگ توری( 1.3 1 ب) ، کوپلینگ فکی( 1.3 ج) ، کوپلینگ چرخ دنده ای( 1.3 د) ، کوپلینگ دیسکی( 1.3 ر) ،  Slider coupling block (  ز 1.3 )، اتصال یونیورسال( 1.3 ژ)

اواخر دهه :1960-1945

سالهای دهه 1950، شاهد پیشرفت سریع تکنولوژی و تجهیزات دوار بودند. در این دوره، تجهیزات بزرگتر دلیل، کوپلینگ های انعطاف پذیر با ظرفیت توان ونامیزانی بیشتر مورد نیاز صنایع مختلف در طول و با توان باالتر مورد استفاده قرار گرفتند. به همین بودند.

همچنین، در طول این سالها، استفاده از توربین های گازی در صنایع (ژنراتورها و کمپرسورها) رواج پیدا کرد. توربین های گازی نیاز به کوپلینگ هایی با سرعت بیشتر داشتند. به همین دلیل، کوپلینگ های چرخ دنده ای و کوپلینگ های دیسکی برای هم خوانی با

سرعت های باالتر بهبود پیدا کردند (شکل های 1.4( الف)و 1.4( ب.))

1-4 شکل

 

کوپلینگ ها در دوره 1945 تا 1960 :

الف : کوپلینگ چرخ دنده ای با سرعت باال همراه با اسپیسر

ب : کوپلینگ دیسکی با سرعت باال همراه با اسپیسر

 

1960 دهه

به واسطه تقاضا برای کوپلینگ های با توان و سرعت باالتر در تجهیزات دوار، در دهه 1960 تعداد زیادی از انواع مختلف کوپلینگ معرفی شدند. در این زمان کوپلینگ های چرخدنده ای رایج ترین نوع کوپلینگ ها در بازار بودند. کوپلینگ های توری و زنجیری )chain( نیز در این زمان بسیار محبوب بودند. کوپلینگ های tier( 1)rubber نیز توسط بسیاری از کارخانه های سازنده تولید میشدند. کوپلینگ های 2resilience پیشرفته تر نیز برای کمک به حل مشکالت رو به افزایش سیستم های دوار معرفی شدند. از جمله این کوپلینگ ها، کوپلینگ های با المان های فلزی از نوع دیسکی یا دیافراگمی بودند. استفاده از کوپلینگ های بدون نیاز به روغن کاری به سرعت در این زمان رشد پیدا کرد. کوپلینگ های چرخدنده ای نیز برای سازگاری با سرعت های باالتر در این دورهبه روز رسانی شدند.

 

1 کوپلینگ های الیه الستیکی

2 کوپلینگ های انعطاف پذیر

* مزیت اصلی این کوپلینگ های المان فلزی ، عدم نیاز آنها به روغن کاری بود

:1-5 شکل

 

(الف) : کوپلینگ چرخ دنده ای با دندانه تاجی شکل  (ب) : کوپلینگ توری (ج) : کوپلینگ زنجیری (د) : کوپلینگ الیه زنجیری (ر) : کوپلینگ االستومتریک (ژ) : کوپلینگ دیسکی با اسپیسر (چ) : کوپلینگ دیافراگمی

از سال 1985 تا کنون

با استفاده از مواد و روش های تولید جدید و به کار بردن روش های مدلسازی عددی مانند روش اجزای محدود3، پیشرفت در ساخت کوپلینگ ها و اتصاالت تا به امروز ادامه پیدا کرده است. همچنین، کوپلینگ های بدون روغن کاری که از روش اجزا محدود در طراحی آنها استفاده شده است، قابل اعتماد تر هستند و ظرفیت های بیشتری دارند. پیشرفت در تجهیزات کنترل عددی به کمککامپیوتر4 باعث پیشرفت در ساخت کوپلینگ های دیافراگمی و دیسکی شده است .

3 Finite Element Method (FEM)
4 Computer Numerical Control (CNC)